środa, 20 marca 2019 r.
Internet
19.03.2019 22:31
9 wyświetleń
0 komentarzy
źródło: https:
Koniec z unikaniem p�acenia za abonament. Netflix postanowi� wy��czy� w naszym kraju opcj� bezp�atnego okresu pr�bnego, podczas kt�rego u�ytkownicy mogli przetestowa� us�ug�. Wed�ug przedstawicieli platformy rezygnacja z tej funkcji wynika z ch�ci sprawdzenia, jak jej brak wp�ynie na odbi�r oferty serwisu. Mo�liwe wi�c, �e zostanie w przysz�o�ci przywr�cona, cho� w tej chwili nie ma na ten temat �adnych informacji.

Czytaj więcej »

19.03.2019 21:20
8 wyświetleń
0 komentarzy
Tagi: GeForce, czasu
źródło: https:
Nowe opcje dla posiadaczy Turing�w. Nvidia udost�pni�a w sieci now� wersj� aplikacji GeForce Expierience oznaczon� numerem 3.18, w kt�rej dodano testowan� ju� od jakiego� czasu funkcj� Freestyle oraz aplikacj� Ansel RTX. Z pierwszego rozwi�zania mog� skorzysta� w�a�ciwie wszyscy posiadacze kart GeForce, natomiast drugie odpalicie wy��cznie na GeForce'ach RTX 20.

Czytaj więcej »

19.03.2019 20:23
8 wyświetleń
0 komentarzy
Tagi: Google, gier
źródło: https:
Przysz�o�� grania to streaming. Google zaprezentowa�o dzisiaj swoj� platform� dla graczy o nazwie Stadia, kt�ra wed�ug firmy ma zmieni� to, w jaki spos�b gramy w gry. Ameryka�skie przedsi�biorstwo przygotowa�o pot�n� platform� chmurow�, maj�c� gwarantowa� odpowiedni� moc obliczeniow� do uruchamiania gier w najwy�szej jako�ci w rozdzielczo�ci 4K i wi�kszej.

Czytaj więcej »

19.03.2019 18:55
9 wyświetleń
0 komentarzy
źródło: https:
Kolejny Turing ju� si� zbli�a. Baza danych Eurazjatyckiej Komisji Handlu jest od d�u�szego czasu �wietnym �r�d�em informacji na temat nadchodz�cych premier sprz�towych. Tym razem odnaleziono wpis rejestracyjny przygotowany przez firm� Gigabyte, z kt�rego wynika, �e ju� nied�ugo na rynek trafi rodzina kart GeForce GTX 1650. Jak mo�na si� spodziewa�, ilo�� informacji na ten temat jest ograniczona, ale nied�ugo powinno si� to zmieni�.

Czytaj więcej »

19.03.2019 17:41
8 wyświetleń
0 komentarzy
źródło: https:
Zobaczymy przysz�o�� grania. Ju� za kilkana�cie minut rozpocznie si� konferencja Google'a podczas GDC 2019, podczas kt�rej podmiot najprawdopodobniej og�osi swoj� platform� strumieniowania gier. Plotki o takiej opcji kr��� w sieci od d�u�szego czasu, a cz�stotliwo�� ich publikacji znacz�co wzros�a w ostatnich kilku tygodniach. Warto wi�c zobaczy� na �ywo, co takiego ciekawego przygotowuje wyszukiwarkowy gigant.

Czytaj więcej »

19.03.2019 17:19
9 wyświetleń
0 komentarzy
źródło: https:
Szybciej, wydajniej, dro�ej. Apple zaktualizowa�a swoj� ofert� komputer�w iMac o nowe wersje, wyposa�one w najnowsze procesory Intela i uk�ady graficzne z Radeon Vega. Wed�ug ameryka�skiej firmy, mo�emy spodziewa� si� nawet dwukrotnego wzrostu wydajno�ci wzgl�dem starszych modeli, co szczeg�lnie widoczne ma by� w konstrukcji 27-calowej.

Czytaj więcej »

19.03.2019 15:49
7 wyświetleń
0 komentarzy
Tagi: rynku
źródło: https:
Posiadacze Turing�w w ko�cu si� doczekali. Po wielu d�ugich miesi�cach oczekiwania, studio Nixxes odpowiedzialne za pecetow� konwersj� Shadow of the Tomb Raider udost�pni�o now� �atk�, wprowadzaj�c� do wspomnianej gry techniki DLSS i ray tracingu. Trzeba przyzna�, �e deweloperzy raczej nie spieszyli si� z przygotowaniem odpowiedniego patcha, bo sama gra pojawi�a si� na rynku we wrze�niu 2018 roku.

Czytaj więcej »

19.03.2019 14:59
7 wyświetleń
0 komentarzy
źródło: https:
Niewielka platforma o du�ych mo�liwo�ciach. Nvidia zaprezentowa�a nowy zestaw deweloperski Jetson Nano, kt�ry w za�o�eniach firmy ma by� sprz�tem dla ka�dego, kto cho� troch� interesuje si� obliczeniami zwi�zanymi ze sztuczn� inteligencj�. Urz�dzenie oferuje niez�� wydajno��, jak na komputer o tym rozmiarze, ale przede wszystkim jest naprawd� tanie, przez co mog� si� nim zainteresowa� tak�e zwykli u�ytkownicy.

Czytaj więcej »

19.03.2019 14:00
7 wyświetleń
0 komentarzy
źródło: https:
Naprawia� czy wyrzuca�? Samemu, czy u ekspert�w? A mo�e bardziej si� op�aca kupi� now� rzecz?

Czytaj więcej »

18.03.2019 23:34
9 wyświetleń
0 komentarzy
źródło: https:
Firma stawia śledzenie promieni. Podczas GDC 2019 Nvidia ujawniła swoje plany, dotyczące przede wszystkim rozwoju technik i sprzętu związanych z ray tracingiem. Firma chwaliła się możliwościami swojej architektury Turing, ujawniła nowe produkcje korzystające z ray tracingu i przede wszystkim ogłosiła, że z możliwości tej techniki w grach będą mogli skorzystać również właściciele kart z rodziny Pascal.

Czytaj więcej »

18.03.2019 20:32
8 wyświetleń
0 komentarzy
źródło: https:
Zieloni pochwalą się nowościami. Już dzisiaj o godzinie 22:00 rozpocznie się konferencja Nvidii na imprezie GPU Technology Conference. Zapraszamy do śledzenia transmisji na żywo, bo według zielonych mamy otrzymać wiele interesujących informacji.

Czytaj więcej »

18.03.2019 18:55
9 wyświetleń
0 komentarzy
źródło: https:
Na finalną wersję trzeba jeszcze trochę poczekać. Grupa Khronos poinformowała dzisiaj o wydaniu tymczasowej specyfikacji standardu OpenXR 0.90, przygotowanego z myślą o zapewnieniu deweloperom najlepszego dostępu do wydajnego sprzętu rozszerzonej i wirtualnej rzeczywistości.

Czytaj więcej »

18.03.2019 17:15
9 wyświetleń
0 komentarzy
źródło: https:
Najwaďż˝niejsze, ďż˝e tanio. AMD bez wiďż˝kszego rozgďż˝osu wprowadziďż˝o na rynek swďż˝j „nowy" procesor A6-9400 z rodziny Bristol Ridge. Urzďż˝dzenie kierowane jest do najmniej wymagajďż˝cych klientďż˝w, dla ktďż˝rych najwaďż˝niejszďż˝ kwestiďż˝ przy wyborze CPU jest niska cena. Ze wzglďż˝du na obecno�� zintegrowanego ukďż˝adu graficznego, produkt powinien siďż˝ ďż˝wietnie nadawaďż˝ do komputerďż˝w biurowych.

Czytaj więcej »

18.03.2019 15:08
8 wyświetleń
0 komentarzy
źródło: https:
Masa �mieciowego oprogramowania. Niezale�na organizacja AV-Comparatives przeprowadzi�a ogromny test a� 250 aplikacji antywirusowych dost�pnych na urz�dzenia z systemem Android. Wnioski p�yn�ce z raportu s� niestety bardzo smutne, bo wi�kszo�� program�w nie dzia�a w�a�ciwie lub wr�cz obni�a bezpiecze�stwo sprz�tu i samego u�ytkownika. Z wyborem antywirusa nie powinno si� eksperymentowa� i zdecydowanie najlepiej wybra� program znanej firmy.

Czytaj więcej »

18.03.2019 14:01
11 wyświetleń
0 komentarzy
źródło: https:
Sprawdzamy, czy niecodzienne po��czenie laptopa konwertowalnego z wydajnymi podzespo�ami jest dobrym pomys�em.

Czytaj więcej »

18.03.2019 13:49
7 wyświetleń
0 komentarzy
źródło: https:
Do rozrywki sprawdzi si� znakomicie. Samsung doda� do swojej oferty monitor C49RG90, przygotowany z my�l� o wymagaj�cych graczach komputerowych. Urz�dzenie mo�e pochwali� si� bardzo du�� rozdzielczo�ci� i wysok� cz�stotliwo�ci� od�wie�ania, a ogromn� zalet� ma by� doskona�a obs�uga materia��w z HDR. Jako�� niestety swoje kosztuje, co w przypadku produktu korea�skiej firmy wida� jak na d�oni.

Czytaj więcej »

18.03.2019 13:08
9 wyświetleń
0 komentarzy
Tagi: wyniki, Ryzen
źródło: https:
Dziurawy pozostaje wi�c jedynie Intel. AMD opublikowa�o bardzo kr�tkie o�wiadczenie, w kt�rym informuje, �e odkryta niedawno luka Spoiler nie dotyczy w �aden spos�b procesor�w produkowanych przez czerwonych. Podmiot wyja�ni�, �e wynika to w du�ym stopniu z samej budowy jego jednostek i zastosowanej architektury, kt�ra nie stosuje tych samych rozwi�za� co chipy Intela.

Czytaj więcej »

17.03.2019 22:32
9 wyświetleń
0 komentarzy
źródło: https:
Czas na jeszcze lepszy obraz. Qualcomm praktycznie dopiero co wprowadzi� na rynek sw�j najnowszy, high-endowy chip, Snapdragona 855, ale wiadomo, �e firma planuje ju� nast�pc� tego uk�adu. Dok�adna specyfikacja techniczna Snapdragona 865 nie jest jeszcze znana, a do jego premiery pozosta� prawie rok, jednak Amerykanie postanowili podzieli� si� cz�ci� informacji na temat jego mo�liwo�ci.

Czytaj więcej »

17.03.2019 21:09
8 wyświetleń
0 komentarzy
źródło: https:
Potrzebujecie wi�cej pami�ci operacyjnej? Mamy dla was dobr� wiadomo��. Z udost�pnionych w sieci materia��w wynika, �e Samsung rozpocz�� w�a�nie masow� produkcj� 12-gigabajtowych modu��w�LPDDR4X. Niewykluczone, �e ju� za kilka/kilkana�cie miesi�cy b�d� one standardem w przypadku flagowc�w.

Czytaj więcej »

17.03.2019 13:26
11 wyświetleń
0 komentarzy
Tagi: Google, Xiaomi
źródło: https:
Sprz�t b�dzie wyr�nia� si� na tle konkurencji. Swoje sk�adane smartfony zaprezentowali ju� tacy producenci jak chocia�by Samsung czy Huawei, a nied�ugo do��cz� do nich Xiaomi i Motorola. Tymczasem z najnowszych doniesie� wynika, �e tego typu konstrukcjami interesuje si� tak�e Google.

Czytaj więcej »

17.03.2019 9:43
9 wyświetleń
0 komentarzy
źródło: https:
Wiemy ju�, �e zablokowany procesor AMD Athlon 200GE mo�na podkr�ca� na p�ytach g��wnych z najnowsz� wersj� UEFI. Co zatem jest szczytem jego mo�liwo�ci, je�li mno�nik nie jest ograniczeniem?

Czytaj więcej »

16.03.2019 19:19
15 wyświetleń
0 komentarzy
Tagi: Huawei
źródło: https:
Chi�czycy znowu przygotowali solidne flagowce. Wiadomo, ze Huawei ju� 26 marca zaprezentuje nowe, czo�owe smartfony z serii P, modele P30 i P30 Pro. Firmie nie uda�o si� jednak dochowa� tajemnicy, bo w sieci pojawi�y si� w�a�nie szczeg�owe informacje na temat specyfikacji technicznej nadchodz�cych urz�dze�.

Czytaj więcej »

16.03.2019 19:05
14 wyświetleń
0 komentarzy
źródło: https:
To �wietna wiadomo��. Pierwsze, sk�adane smartfony firm Samsung i Huawei, czyli modele Galaxy Fold oraz Mate X, wzbudzi�y spore zainteresowanie w sieci. Niestety, urz�dzenia, opr�cz futurystycznych konstrukcji, przykuwa�y te� uwag� za spraw� bardzo wysokich cen -by�o to odpowiednio 2000 i 2299 euro. Czy jednak wszystkie z zaplanowanych na ten rok konstrukcji z gi�tkimi ekranami maj� tyle kosztowa�?

Czytaj więcej »

15.03.2019 22:46
10 wyświetleń
0 komentarzy
źródło: https:
Gracze mďż˝wiďż˝ o cenzurze. Wďż˝aďż˝ciciel platformy Steam poinformowaďż˝ dzisiaj o zmianach dotyczďż˝cych recenzji uďż˝ytkownikďż˝w dla dostďż˝pnych w sklepie gier. Firma postanowiďż˝a poďż˝oďż˝yďż˝ kres bardzo popularnemu bombardowaniu tytu��w negatywnymi opiniami, ktďż˝re ma byďż˝ swego rodzaju „karďż˝" dla dewelopera i wydawcy za dziaďż˝ania niepodobajďż˝ce siďż˝ spoďż˝ecznoďż˝ci.

Czytaj więcej »

15.03.2019 21:02
13 wyświetleń
0 komentarzy
Tagi: gier
źródło: https:
Pokaz odpalony na Radeonie! W zwi�zku ze zbli�aj�c� si� konferencj� GDC 2019 firma Crytek opublikowa�a w sieci demo Neon Noir, prezentuj�ce mo�liwo�ci silnika CryEngine w ray tracingu. Pokazany materia� wygl�da naprawd� bardzo dobrze, ale najwa�niejsze jest to, �e wszystkie zaprezentowane efekty mo�na z du�� wydajno�ci� wykona� zar�wno na kartach Nvidii, jak i AMD.

Czytaj więcej »

15.03.2019 20:24
10 wyświetleń
0 komentarzy
źródło: https:
Mniejsze, ale nadal �wietne produkcje. Electronic Arts poinformowa�o o rozszerzeniu biblioteki Origin Access o cztery nowe produkcje. Wszystkie dodane gry b�d� dost�pne zar�wno dla subskrybent�w Basic, jak i Premium, a dodatkowo us�ugodawca przewidzia� r�wnie� kilka dodatkowych bonus�w. Chodzi o mniejsze dodatki, kt�rych dost�pno�� jest jednak w pewien spos�b ograniczona, wi�c warto �ledzi� informacje, by nie przegapi� okazji.

Czytaj więcej »

15.03.2019 18:35
12 wyświetleń
0 komentarzy
źródło: https:
Sterowniki dla fan�w The Division 2. AMD podzieli�o si� w sieci pakietem driver�w Radeon Software Adrenalin 2019 Edition 19.3.2, kt�ry zawiera zestaw optymalizacji dla kilku najnowszych produkcji. Pojawi�a si� r�wnie� obs�uga kilku rozszerze� API Vulkan i standardowe listy z poprawkami b��d�w oraz usterkami, kt�re maj� zosta� usuni�te w p�niejszym czasie.

Czytaj więcej »

15.03.2019 17:08
11 wyświetleń
0 komentarzy
Tagi: linie, czasu
źródło: https:
Minimalistyczne i efektowne rozwi�zanie. Producenci smartfon�w ju� od d�u�szego czasu odchudzaj� swoje konstrukcje, serwuj�c nam coraz cie�sze obudowy i ekrany z ma�ymi obw�dkami. Nowym trendem s� panele z otworem, w kt�rym mo�na umie�ci� modu� do selfie oraz "ukryte" g�o�niki i schowane pod przednim panelem czytniki linii papilarnych. Co jednak czeka nas w przysz�o�ci?

Czytaj więcej »

15.03.2019 16:45
10 wyświetleń
0 komentarzy
źródło: https:
Nadchodz� zapisy w chmurze, recenzje i osi�gni�cia. Epic Games Store opublikowa�o szczeg�owy harmonogram wprowadzania zmian i dodawania nowych funkcji na swojej platformie. Sklep ma w najbli�szym czasie zosta� mocno rozbudowany, by cho� w pewnym stopniu dogoni� Steama pod wzgl�dem oferowanych mo�liwo�ci. Niestety na cz�� wa�nych usprawnie� trzeba b�dzie troch� poczeka�.

Czytaj więcej »

15.03.2019 16:43
12 wyświetleń
0 komentarzy
Tagi: Huawei
źródło: https:
Nie chodzi tutaj o sk�adane modele. Huawei my�li o smartfonach z dwoma ekranami - pisze Gizmochina. Firma niczego jeszcze oficjalnie nie zapowiedzia�a, ale w sieci pojawi�y si� w�a�nie materia�y ze z�o�onego przez ni� wniosku patentowego, w kt�rym jest opisane tego typu urz�dzenie.

Czytaj więcej »

Starsze wiadomości »

reklama
Reklamy sponsorowane